Microsoft.WindowsAzure.Commands.Storage.types.ps1xml

1
2
3
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<Types>
</Types>